Rozstrzygnięcie konkursu na odznakę

Rozstrzygnięcie konkursu "Skauta" na odznakę ogłoszono w 8 numerze z 1 lutego 1912 roku (str. 13-14).

Co "Skaut" przynosi. Wynik konkursu 1.

(Z Numeru 1 "Skauta", odznaka skautowa).

Na konkurs nadesłano 84 projektów polskiej odznaki skautowej.

Redakcja przyznała   I   n a g r o d ę   projektowi IV Krakowskiej Drużyny Skautowej Bartosza Głowackiego - przedstawiającemu herb Kościuszki, Roch;   II   n a g r o d ę   projektowi patrolowego 3 patrolu IV Krak. Dr. Sk. Bart. Głowackiego - orzeł polski, dzierżący w szponach tarczę z napisem "Czuwaj";   III   n a g r o d ę   projektowi ks. dr. Kazimierza Lutosławskiego - na tarczy okrągłej dwie szable, poniżej polski krzyż wojskowy "virtuti militari" z napisem "Bóg i Ojczyzna" - nad nim orzeł w locie - przy górnej krawędzi napis "Czuwaj".

Oprócz tego na zaszczytną wzmiankę zasługują projekty:   Z b y s z k a   Ł u b i e ń s k i e g o (Lwów) - herb Jagiełłów na trójkątnej tarczy;   S t a n i s ł a w a   A m i r o w i c z a (Sambor) - stalowa sprężyna szerokości 44 mm. dokoła przegubu ręki, na niej biały pierścień z napisem "Hartuj ciało - hartuj ducha - bo świat tylko silnych słucha";
Z b i g n i e w a   M a d e y s k i e g o (Sambor) - klamra w kształcie serca na rzemyku do przytwierdzenia na ramieniu, wewnątrz wypukły napis "Czuwaj"; dwa projekty V Lw. - (1) na wieńcu laurowym z czterech stron dwa orły i dwie lilje, wewnątrz napis "Czuwaj" - i (2) orzeł polski z pieczęci dynastji Wazów; dwa projekty p.   Z o f j i   Z a w i s z a n k i (Kraków) - (1) dziewięciosił na tarczy, poniżej napis "Czuwaj" - i (2) ryngraf z napisem "Czuwaj" i korona;
projekt posła   W o j c i e c h a   W i ą c k a (Machów) - koło stalowe - symbol słońca, wycięte dwie liczby oznaczałyby liczbę porządkową Drużyny, a w niej skauta; projekt inż.   J e r z e g o   G r o d y ń s k i e g o (Lwów) - stylizowany krzyż na swastice, wewnątrz orzeł polski z koroną i napis "Czuwaj"; M.   R y b k o w s k i e g o (Lwów) - skaut i orzeł polski na tarczy;   J a n a   P e r e n c a (Jarosław) - liść dębu z rozerwanym łańcuchem.

Stosownie do zapowiezi w Nr. I "Skauta" otrzymują nagrody: IV Krakowska Dr. Sk. B. Głowackiego -   p o w i e ś ć
s k a u t o w ą   H e n r y k a   S i e n k i e w i c z a "W Pustyni i w puszczy", a patrolowy 3 patrolu tejże Drużyny i ks. dr. Kazimierz Lutosławski -   p o d r ę c z n i k   s k a u t i n g u.

 

ten numer lwowskiego "Skauta" znaleźć można na stronie Harcerskiej Pracowni Archiwalno-Naukowej